Porody rodzinne – informacja

W związku z licznymi zapytaniami i prośbami ze strony ciężarnych pacjentek jak i lekarzy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego tutejszego Szpitala o zniesienie obowiązku posiadania aktualnego wyniku w kierunku SARS-CoV-2 dla osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym, po analizie obecnej sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie jak i w powiatach ościennych, przychylamy się do wyżej wymienionych próśb i z dniem 13.07.2020 roku uchylamy konieczność posiadania wyżej wymienionego wyniku przez osobę towarzyszącą rodzącej.

Zalecenia dla osoby towarzyszącej (od 13.07.2020):

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.

2. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, ani nadzorem epidemiologicznym. W ciągu 14 dni od terminu porodu osoba towarzysząca nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2 ani z osobą przebywającą na kwarantannie.

3. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z innymi osobami, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.

4. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca tj.: przechodzi przez triage (namiot przy wejściu do szpitala, w którym prowadzona jest wstępna ocena epidemiologiczna pod kątem zakażenia SARS-CoV-2). Osoba towarzysząca ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej. Podanie nieprawdziwych danych w ankiecie może spowodować następstwa prawne.

5. Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona na salę porodową w momencie rozpoczętego porodu o czym decyduje lekarz oddziału po badaniu ciężarnej i analizie ankiety epidemiologicznej osoby towarzyszącej.

6. Osoba towarzysząca przebiera się w środki ochrony indywidualnej w miejscu wyznaczonym przez położną Bloku Porodowego.

7. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób, często myje i dezynfekuje ręce oraz ma założoną maskę, która dobrze przylega do twarzy i zakrywa usta i nos.

8. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, w której przebywa z rodzącą, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego. Osoba towarzysząca stara się zachować maksymalny dystans od personelu medycznego.

9. Sugeruje się zaopatrzenie się przez osobę towarzyszącą w wodę i suchy prowiant.

10. Osoba towarzysząca położnicy przebywającej w sali wieloosobowej opuszcza szpital zaraz po porodzie.

11. Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie drogami natury pod warunkiem przebywania położnicy przez ten czas w sali jednoosobowej (bez obecności innych pacjentek).

12. W przypadku porodu zakończonego cięciem cesarskim, osoba towarzysząca może pozostać w szpitalu do momentu opuszczenia przez dziecko i pacjentkę sali operacyjnej. Miejsce oczekiwania na ukończenie zabiegu operacyjnego wskazuje położna lub lekarz.

13. W przypadku cięcia cesarskiego nie jest możliwa obecność osoby towarzyszącej w sali operacyjnej podczas porodu oraz w sali pooperacyjnej (POOP).

14. Osoba towarzysząca po zakończeniu udziału w porodzie przebiera się w wyznaczonym przez położną miejscu w swoje ubranie, a strój jednorazowy i maskę wyrzuca do kosza na odpady zmieszane.

15. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentek i ich dzieci osoba towarzysząca zobowiązana jest do podporządkowania się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego szpitala. Nie stosowanie się do zaleceń będzie skutkowało natychmiastowym opuszczeniem przez osobę towarzyszącą szpitala.

16. Do odwołania obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu.