Dofinansowania

Tytuł projektu: Modernizacja pomieszczeń i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Średzkiego Sp. z o.o. wraz z wymianą i doposażeniem w sprzęt medyczny pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR  

DOFINANSOWANIE [6 624 000 zł]

CAŁKOWITA WARTOŚĆ [6 624 000 zł]

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW: FUNDUSZ MEDYCZNY

DATA PODPISANIA UMOWY: listopad 2023

 

 

Tytuł projektu: „Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury zdrowotnej, w tym świadczeń diagnostycznych, poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia medycznego na rzecz Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.”

Nr projektu: RPWP.09.01.01-30-0035/22

Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.09.01.01-30-0035/22-00 z dn. 20.07.2023 r.

Cel projektu: Niwelowanie występowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 i wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego

Beneficjent: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Rezultaty projektu:

Realizacja przedmiotowego projektu miała na celu wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego poprzez poprawę jakości i dostępności do usług medycznych, w tym diagnostycznych, świadczonych przez Szpital Średzki. Cel ten został zrealizowany poprzez:
1) Wymianę aparatury medycznej na szpitalnym Bloku Operacyjnym, w tym wymianę i zakup 1 szt. aparatu RTG z ramieniem C wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz 1 szt. defibrylatora dwufazowego;
2) Wymianę wyposażenie medycznego na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w tym wymianę i zakup 3 szt. łóżek porodowych oraz 20 szt. łóżek szpitalnych elektrycznych ze stolikami przyłóżkowymi i materacami;
3) Wymianę wyposażenia medycznego na Oddziale Dziecięcym poprzez zakup nowych 10 szt. łóżek pediatrycznych elektrycznych z materacami;
4) Wymianę aparatury medycznej w Poradni Ginekologiczno-Położniczej poprzez zakup 1 szt. nowoczesnego aparatu USG z zestawem głowic.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty (wskaźniki produktu):
a) Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
b) Wartość zakupionego sprzętu medycznego – 1 174 511,00 zł.

 

Wartość projektu i wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość inwestycji: 1 315 975,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 198 266,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (w ramach EFRR): 1 018 526,10 zł

Wkład własny: 297 448,90 zł

 

 

 

Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na rzecz Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. w celu wspierania działań naprawczych wobec negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych pandemią
COVID-19

Cel projektu: Niwelowanie występowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 i wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego

Beneficjent: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Realizacja przedmiotowego projektu (nr RPWP.11.02.00-30-0036/22) miała na celu niwelowanie występowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 i wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego. Cel ten został zrealizowany poprzez:
1) Wymianę wyposażenia medycznego na rzecz Oddziału Chirurgicznego w Szpitalu Średzkim, w tym wymianę 20 szt. łóżek szpitalnych ze stolikami przyłóżkowymi i 5 szt. materacy przeciwodleżynowych;
2) Wymianę sprzętu medycznego na Bloku Operacyjnym, w tym wymianę 1 szt. aparatury do znieczulania, 1 szt. aparatu elektrochirurgicznego z wyposażeniem oraz 1 szt. zestawu narzędzi do zabiegów endoskopowych;
3) Wymianę wyposażenia do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego w Centralnej Sterylizatorni poprzez zakup 1 szt. nowej myjni dezynfektor do narzędzi i instrumentów chirurgicznych;
4) Przeprowadzenie prac adaptacyjnych trzech pomieszczeń na rzecz poszerzenia powierzchni Pracowni Endoskopii wraz z doposażeniem tej komórki w 1 szt. toru wizyjnego z wyposażeniem, 1 szt. wideoduendoskopu, 2 szt. wideogastroskopu i 2 szt. wideokolonoskopu w celu utworzenia dodatkowego stanowiska do badań endoskopowych i tym samym zmniejszenie czasu oczekiwania pacjentów na tego typu badania;
5) Zakup nowego ambulansu drogowego typu C z wyposażeniem, który zastąpił stary i wyeksploatowany pojazd.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 891 000,84 zł, z czego wydatki kwalifikowane stanowiły 1 878 350,00 zł, a otrzymane dofinansowanie ze środków UE z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (w ramach EFRR) wyniosło 1 596 597,50 zł.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty (wskaźniki produktu):
a) Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 szt.
b) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 1 863 066,00 zł
c) Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego – 1 szt.
d) Wartość zakupionego sprzętu medycznego – 1 297 200,84 zł.
Font Resize
Kontrast