Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

(jakość, bezpieczeństwo informacji)

 

Nadrzędnym celem Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

            Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji w naszym zakładzie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015 oraz system bezpieczeństwa informacji według normy ISO/ IEC 27001:2013.

Spełniając kryteria powyższych norm zobowiązujemy się do przestrzegania ich wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższych systemów.

 

Cele jakościowe oraz bezpieczeństwa informacji stojące przed naszym Zakładem to: 

 • poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
 • poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z naszych usług,
 • dążenie do zwiększenia satysfakcji pacjentów oraz pracowników placówki,
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa informacji,
 • prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji.

 

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo informacji,
 • zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
 • udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
 • przydzielenie dostępu do informacji tylko osobom upoważnionym,
 • zagwarantowanie dostępności informacji oraz zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług naszym klientom poprzez wdrożenie mechanizmów zarządzania ciągłością działania,
 • sukcesywne remonty poszczególnych komórek organizacyjnych i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów,
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. realizując strategię bezpieczeństwa utrzymuje zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka oraz zapewnia bezpieczeństwo własnych jak i powierzonych przez klientów informacji.

Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa informacji podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Zarząd dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania zintegrowanego systemu weryfikuje politykę jakości i bezpieczeństwa informacji przystosowuje ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

W oparciu o ogólne cele jakościowe i bezpieczeństwa informacji opracowane są cele szczegółowe polegające zatwierdzaniu i okresowo weryfikowane przez Prezesa Zarządu, który jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

                                                                                                                                                                                       

Prezes Zarządu

Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o.

 

certyfikat ISO 9001:2015

Font Resize
Kontrast