Pracownia Serologii

6g6b9079

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
Kierownik: mgr Sebastian Wiącek
Telefon: 61 285 40 31 wew. 293

Zakres wykonywanych badań:

oznaczenie grup krwi z układu ABO i antygenu D z układu Rh,
przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych,
próba zgodności serologicznej między biorcą a dawcą,
diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matką a płodem,
diagnostyka choroby hemolitycznej noworodka,
badania kwalifikujące do podania preparatu immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w antygenie D z układu Rh.
Nadzór merytoryczny nad działalnością pracowni sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Font Resize
Kontrast