Szpitalny Oddział Ratunkowy

Koordynator: lek. Aleksander Szczech
Koordynator personelu med.: mgr Mikołaj Ambrożak

Telefony:
Telefon alarmowy: 999, 112
Centrala: 61 285 40 31
Rejestracja: nr wew. 307
Oddział: nr wew. 305

Personel:
W oddziale pracują lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i sekretarka medyczna.

Lokalizacja Oddziału:
Parter budynku Szpitala, wejście główne do szpitala, wejście A.

Liczba łóżek: 9 łóżek w tym: 5 łóżek obserwacyjnych, 2 łóżka intensywnego nadzoru, 2 łóżka izolacyjne.

Informacje dodatkowe:
SOR udziela całodobowo pomocy doraźnej i zaopatruje pacjentów w stanach zagrożenia życia, świeżych urazach i nagłych zachorowaniach. Pomoc udzielana jest osobom zgłaszającym się do szpitala osobiście oraz przewiezionym przez zespoły ratownictwa medycznego.
Ściśle współpracujemy z pozostałymi służbami ratunkowymi (Straż Pożarna, Policja).

W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działają trzy zespoły ratownictwa medycznego: ZRM Specjalistyczny „S”, ZRM Podstawowy „P”.

Oddział udziela świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, a w szczególności: Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska i Pielęgniarska, Nocna i Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska, Transport sanitarny.

Odział SOR wykonuje transporty między szpitalne karetką transportową.

INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA DOKONYWANIA SEGREGACJI MEDYCZNEJ (TRIAGE)

• Każdy pacjent, który dociera samodzielnie do szpitala pobiera z biletomatu numer z TOPSOR (następuje rozpoczęcie pomiaru czasu), przechodzi do poczekalni i oczekuje na wezwanie do rejestracji.
• Rejestrator wzywa i rejestruje pacjenta w systemie HIS szpitala i wprowadza numer TOPSOR do HIS (dane pacjenta zostają przesłane z HIS do TOPSOR), a następnie pacjent przechodzi do stanowiska triażu.
• Triażysta przeprowadzi niezwłocznie wstępne badanie (triaż), w wyniku, którego pacjent zakwalifikowany zostanie do jednej z pięciu kategorii oznaczonych kolorem. Poszczególne kolory oznaczać będą stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta.
 kolor czerwonyoznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem
 kolor pomarańczowyoznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut
 kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut
 kolor zielonyoznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut
 kolor niebieskioznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut
• Po zakwalifikowaniu pacjenta do jednej z pięciu kategorii określających priorytetowość udzielenia pomocy lekarskiej, pacjent lub jego opiekun lub osoba towarzysząca zostaje poinformowana przez ratownika medycznego do której kategorii została przydzielona i jaki jest maksymalny czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem. Pacjent przechodzi do poczekalni i oczekuje na wezwanie przez lekarza lub jest transportowany do wybranego obszaru SOR.
• W przypadku pacjenta, który jest przywieziony do szpitala przez ZRM, kierownik ZRM pobiera numerek TOPSOR (następuje rozpoczęcie pomiaru czasu), który z kartą przekazania ZRM idzie do triażysty i przekazuje mu dokumentację a następnie przekazuje pacjenta na Oddział SOR.

Sympatyczny, oddany chorym zespół specjalistów to ludzie z doświadczeniem, entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy. Organizacja Oddziału zapewnia chorym powrót do zdrowia w godnych warunkach oraz ciepłej i życzliwej atmosferze.

Czym różni się SOR od NiŚOZ?
Szpitalny oddział ratunkowy, tzw. SOR, to wyodrębniona komórka organizacyjna szpitala. Na SOR-ze personel medyczny udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Każdy zgłaszający się na SOR powinien zostać przyjęty. Nie ma znaczenia czy osoba taka zgłosiła się sama czy została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego. Jednakże o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia na SOR, a stan zdrowia, który weryfikuje personel medyczny.
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) każdy ubezpieczony pacjent powinien uzyskać pomoc lekarską w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia (uwaga: nie jest to stan nagłego zagrożenia zdrowotnego). NIŚOZ udziela pomocy lekarskiej poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, jakie wynikają wyłącznie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
W obydwu przypadkach nie trzeba mieć ze sobą żadnego skierowania od lekarza, nie ma także znaczenia miejsce zamieszkania pacjenta. Każdy może skorzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu na terenie całego kraju.

Kto i w jakich sytuacjach powinien skorzystać z wizyty na SOR?
Na szpitalny oddział ratunkowy powinni zgłaszać się tylko pacjenci w sytuacji stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Stan nagły polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała czy też utrata życia. Takie objawy to np.: napad drgawek, nagły silny ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych, uraz lub zatrucie. Stan ten wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych oraz leczenia. Ocena, czy w danej sytuacji u pacjenta wystąpił stan nagły, należy wyłącznie do lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.
Wizyta na SOR nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy też lekarza poradni specjalistycznej. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na SOR polega na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Po zdiagnozowaniu pacjenta oraz ustabilizowaniu jego funkcji życiowych jest on wypisywany lub – jeśli wymaga dalszego leczenia – przekazywany do oddziału, który zajmuje się leczeniem danej jednostki chorobowej. Natomiast, gdy zachodzi potrzeba leczenia pacjenta w innej specjalistycznej placówce medycznej, szpitalny oddział ratunkowy powinien zapewnić pacjentowi transport sanitarny do tej placówki.

Kto i w jakich sytuacjach powinien skorzystać z wizyty w NiŚOZ?
Każdy pacjent, który posiada ubezpieczenie zdrowotne, w sytuacji, gdy zachoruje lub gdy pogorszy się stan jego zdrowia. Chodzi o sytuację, gdy nie ma możliwości skorzystania z wizyty lekarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Z tej formy pomocy pacjent może także skorzystać, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na jego stan zdrowia.
Z pomocy w poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjenci mogą korzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia (czyli w godzinach, gdy przychodnie są zamknięte). Poradnie są także czynne przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Font Resize
Kontrast