Zalecenia dla osoby towarzyszącej rodzącej podczas porodu:

Zalecenia dla osoby towarzyszącej rodzącej podczas porodu:

 

 1. Rodząca zgłasza informację o chęci odbycia porodu rodzinnego po przyjęciu do szpitala, nie później niż podczas pobytu na Sali Porodowej.
 2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
 3. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją ani nadzorem epidemiologicznym. W ciągu 14 dni od terminu porodu osoba towarzysząca nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2 ani z osobą przebywającą na kwarantannie.
 4. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z innymi osobami, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
 5. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca tj.: przechodzi przez triage (namiot przy wejściu do szpitala, w którym prowadzona jest wstępna ocena epidemiologiczna pod kątem zakażenia SARS-CoV-2). Osoba towarzysząca ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej. Podanie nieprawdziwych danych w ankiecie może spowodować następstwa prawne.
 6. Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona na salę porodową w momencie rozpoczętego porodu o czym decyduje lekarz oddziału po badaniu ciężarnej, analizie ankiety epidemiologicznej.
 7. Osoba towarzysząca przebiera się w środki ochrony indywidualnej w miejscu wyznaczonym przez położną Bloku Porodowego.
 8. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny dystans (2 metry) wobec innych osób, często myje i dezynfekuje ręce oraz ma założoną maskę, która dobrze przylega do twarzy i zakrywa usta i nos.
 9. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, w której przebywa z rodzącą, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego. Osoba towarzysząca stara się zachować maksymalny dystans od personelu medycznego.
 10. Sugeruje się zaopatrzenie się przez osobę towarzyszącą w wodę i suchy prowiant.
 11. Osoba towarzysząca położnicy przebywającej po porodzie w sali wieloosobowej, opuszcza szpital zaraz po porodzie.
 12. Osoba towarzysząca opuszcza szpital najpóźniej 2 godziny po porodzie drogami natury pod warunkiem przebywania położnicy przez ten czas w sali jednoosobowej (bez obecności innych pacjentek).
 13. W przypadku porodu zakończonego cięciem cesarskim nie jest możliwa obecność osoby towarzyszącej w sali operacyjnej podczas porodu oraz w sali pooperacyjnej (POOP). Osoba towarzysząca oczekuje na zakończenie zabiegu w wyznaczonym przez położną lub lekarza miejscu. Osoba towarzysząca może po narodzinach dziecka za zgodą lekarza pediatry przebywać z dzieckiem przez pewien czas w wyznaczonej sali na tzw. kangurowaniu (tuleniu malucha w bliskim kontakcie skóra przy skórze).
 14. Osoba towarzysząca po zakończeniu udziału w porodzie przebiera się w wyznaczonym przez położną miejscu w swoje ubranie, a strój jednorazowy i maskę wyrzuca do kosza na odpady zmieszane.
 15. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentek i ich dzieci osoba towarzysząca zobowiązana jest do podporządkowania się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego szpitala. Niestosowanie się do zaleceń jest jednoznaczne z niemożnością dalszego uczestniczenia osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym i koniecznością natychmiastowego opuszczenia przez tę osobę terenu szpitala.