Polityka Jakości

 

Nadrzędnym celem Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Zakładzie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

 

Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane poprzez:

  • udzielanie najwyższej jakości świadczeń medycznych oraz promowanie zdrowia,
  • planowane wyposażanie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostosowanie stanu techniczno-sanitarnego pomieszczeń i urządzeń do wymogów obowiązujących regulacji prawnych,
  • poprawę warunków bytowych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu,
  • dążenie do poprawy warunków pracy personelu,
  • podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu.

 

Zarząd Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o.o. dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Zakład nasz zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Polityka Jakości jest znana wszystkim pracownikom zakładu, oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom i ich rodzinom.

W oparciu o ogólne zadania jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Zarząd Spółki.

Kierownictwo Zakładu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

Prezes Zarządu

Filip Waligóra

 

 

certyfikat ISO 9001:2008

certyfikat ISO 9001:2015

Accessibility
Zamknij