KARTA PRAW PACJENTA SZPITALA

 1. Pacjent zgłaszający się do tut. Szpitala ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.
 2. Pacjent przyjęty do tut. Szpitala ma prawo do:
  1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń;
  2. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym;
  3. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego;
  4. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu oraz zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro;
  5. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – po uzyskaniu odpowiedniej informacji;
  6. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
  7. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń;
  8. udostępniania jego dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana;
  9. zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby;
  10. dostępu do ogólnej informacji o prawach pacjenta;
  11. zapewnienia mu:
   1. środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
   2. pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
   3. opieki duszpasterskiej,
   4. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie,
   5. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
   6. wskazania osoby lub instytucji, którą Szpital obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia,
  12. wypisania ze Szpitala na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tut. Szpitalu;
  13. udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego tut. Szpitala przyjęty;
 3. Uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
 4. Uprzedzenia o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 5. Wyrażenia zgody lub odmowy na przekazanie go do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ww. Ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta.
 6. Wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów, dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych, ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą.
 7. Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liœcie osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne.

Powyższa karta została sporządzona w oparciu o

podstawowe unormowania prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

Accessibility
Zamknij