AKTUALIZACJA DOTYCZĄCA ODWIEDZIN U PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH

AKTUALIZACJA DOTYCZĄCA ODWIEDZIN U PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH

 1. Odwiedziny są możliwe w sytuacjach szczególnych, w których są one niezbędne takich jak w szczególności: wizyty pożegnalne, wizyty w celu opieki nad pacjentem, u którego nieobecność opiekuna /osoby bliskiej może powodować stres, a tym samym ograniczać efekty leczenia lub pogarszać jego stan zdrowia, w tym szczególności opieki nad pacjentem z chorobą otępienną /np. chorobą Alzheimera/, niepełnosprawnością intelektualną, całościowym zaburzeniem rozwojowym / np. autyzmem, chorobą psychiczną / w przypadku hospitalizacji nie związanej z leczeniem tej choroby/, przy zachowaniu zasad wzmożonego reżimu sanitarnego tj.:
 1. pacjenta może odwiedzać jednocześnie 1 osoba, wizyta może zostać ograniczona do 15 minut,
 2. osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła),
 3. osoba odwiedzająca zobowiązana jest do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Szpitala,
 4. osoba odwiedzająca, niezwłocznie po wejściu do placówki dokładnie dezynfekuje ręce preparatem dezynfekcyjnym,
 5. osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem: przytulania, uścisków, pocałunków, itp.,
 6. osoba odwiedzająca podczas wizyty powinna zachować dystans min 1,5 m pomiędzy sobą a odwiedzanym pacjentem oraz innymi osobami przebywającymi na sali.
 7. Odwiedziny pacjenta w Szpitalu odbywają się po uzyskaniu zgody wydanej przez Koordynatora Oddziału lub jego zastępcy. W pilnych przypadkach, zgody na odwiedziny może udzielić lekarz dyżurny oddziału.
 8. W Oddziale Dziecięcym jest możliwość sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem przez jednego z opiekunów, zamianie z innym opiekunem dziecka na czas nie dłuższy niż 30 min. dziennie.
 9. Porody rodzinne – możliwość obecności przy porodzie tylko 1 osoby towarzyszącej. Szpital zabezpiecza osobę towarzyszącą w Środki Ochrony Indywidualnej. Wprowadzone zostały „Zalecenia dla osoby towarzyszącej rodzącej podczas porodu” – załącznik nr 1.
 10. Ze względu na ograniczenia epidemiczne wprowadzone w szpitalu lub inne powody występujące u osoby odwiedzającej lub odwiedzanego pacjenta Zarząd Szpitala umożliwia i wspiera pacjenta w podtrzymaniu bieżącego kontaktu z bliskimi w sposób zdalny poprzez wykorzystanie telefonu lub Internetu.